สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่16 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ ZOOM

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, ว่าที่ ร้อยตำรวจหญิง วิไลย์ ไพบูลย์ รกน.ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ ประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

– การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

– การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
– การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
– การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

Best practice “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กับการบริหารจัดการหนี้” ผู้ตรวจราชการฯ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานเพิ่มเติม