ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดถอน “ศิลปินแห่งชาติ” ได้ หากประพฤติเสื่อมเสีย-ถูกจำคุก

“ศิลปินแห่งชาติ” วานนี้ (21 พฤษภาคม 63) เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่การ ประกาศ กฏกระทรวงวัฒนธรรม กําหนด สาขาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ แล้วก็ วิธีการคัดเลือกรวมทั้งคุณประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

อาศัยอํานาจตามความลับมาตรา 5 วรรคหนึ่ง รวมทั้งมาตรา 29 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดัง ต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความลับข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงกําหนด สาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการคัดเลือก แล้วก็ประโยชน์ ตอบแทนของ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 รวมทั้ง ให้ใช้ ความต่อแต่นี้ไปแทน

อ่านต่อ