ราชกิจจาฯ ประกาศห้าม ผู้ว่าจ้างปิดงาน – ผู้รับจ้างนัดหมายหยุดงาน ตอน พระราชกําหนดรีบด่วน

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ห้ามผู้ว่าจ้างปิดงาน – ผู้รับจ้างนัดหมายหยุดงาน ตอน ที่ตกลงมิได้ คกิโลกรัมแรงงานสัมพันธ์ จะเป็นผู้วินิจฉัย

หม่อมราชวงศ์จตุรมงคล โสที่กุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เซ็นชื่อในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาท แรงงานที่ตกลงกันมิได้ไปสู่การพิพากษาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งห้ามนายจ้าง ปิดงานหรือผู้รับจ้างนัด หมายหยุดงาน ในระหว่างประกาศเหตุการณ์รีบด่วน โดยในประกาศกําหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้เจ้านายกับผู้รับจ้างประพฤติตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พุทธศักราช 2518 โดยเคร่ง ถ้าเกิดเป็นข้อพิพาท แรงงานที่ตกลงกันมิได้ อันเกิดขึ้นในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร หรือกิจการค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ข้อพิพาท แรงงาน ที่ตกลงกันมิได้นั้น ได้รับการวินิจฉัย จากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ข้อ 3 ห้ามไม่ให้ผู้ว่าจ้างปิดงาน หรือผู้รับจ้างนัดหมายหยุดงาน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 4 ในเรื่องที่มีการปิดงานหรือการนัดกันหยุดงาน อยู่ก่อนวันที่มีประกาศนี้ใช้บังคับ ให้นายจ้างซึ่งปิดงานรับผู้รับจ้าง กลับท่างาน รวมทั้งให้ผู้รับจ้างที่นัดหมายหยุดงานกลับทํางานตามธรรมดา

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจอีจัน