นโยบาย ชูพัฒนาเมือง 9 ด้าน เล็งฟื้นถนนคนเดิน 4 แขวง สร้างงาน-รายได้

นโยบาย

นโยบาย ชูพัฒนาเมือง 9 ด้าน เล็งฟื้นถนนคนเดิน 4 แขวง สร้างงาน-รายได้ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุม ก่อนให้นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ได้แถลงนโยบายพัฒนาเมือง ก่อนเข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ วันแรก มีนายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา นายสุนทร ยามศิริ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ และ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล 24 คนเข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง