นายอำเภอพาน ประชุม มอบเงิน-ถุงยังชีพช่วยเหลือ 14 ผู้ยากไร้

นายอำเภอพาน ประชุม มอบเงิน-ถุงยังชีพช่วยเหลือ 14 ผู้ยากไร้ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ก่อนวาระประชุมได้มีการมอบหนังสือสำคัญหลักฐานการเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 4 ราย

นายอำเภอพาน

จากนั้น นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน และกองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน ได้มอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ คนด้อยโอกาส จำนวน 14 ราย ประธานแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ เพื่อชี้แจงข้อราชการ และภารกิจการดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่

นายอำเภอพาน

เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่สาธารสุขอำเภอ โรงพยาบาล สต. อสม.ได้ทำการคัดกรองอย่างเคร่งครัด และให้เว้นระยะห่างกัน เพื่อป้องกันโควิด-19 พร้อมทั้งเน้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย