กิจกรรมเสวนาสภากาแฟ พบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหางดง

กิจกรรมเสวนาสภากาแฟ

กิจกรรมเสวนาสภากาแฟ พบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหางดง เมื่อช่วงเช้า วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 7.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2564 ณ ลานริมน้ำ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดโดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับอำเภอหางดง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือ นำไปสู่การประสานความร่วมมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชนในเขตอำเภอหางดง ร่วมกิจกรรมโดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ New normal