กอ.รมน.จังหวัดพะเยา ขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กอ.รมน.จังหวัดพะเยา

กอ.รมน.จังหวัดพะเยา ขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาจัดโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ บ้านทุ่งกระเทียม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

โดยมี พ.อ.เจนณรงค์ ขำฉา รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาฝ่ายทหาร ( รองผู้อำนวยการ รมน.จังหวัดยะเยา) เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ตระหนักรู้ถึงศาสตร์พระราชา

กอ.รมน.จังหวัดพะเยา

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดโครงการครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง หลักการทรงงาน และศาสตร์พระราชา โดยวิทยากร จาก ครู กศน.ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่จากพัฒนาการจังหวัดพะเยาให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการจำหน่ายออนไลน์และสร้างบัญชีครัวเรือน

โดยปราชญ์เพื่อความมั่นคง นอกจากนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยายังได้ส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติการพัฒนาอาชีพ การทำน้ำพริกหลากหลายชนิดเพื่อจำหน่ายในระบบออนไลน์ และการขายผ่านตัวแทน

เพื่อเป็นการส่งเสริมทางเลือกด้านอาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลลงมือปฏิบัติจริงที่บ้านของตนเอง เป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน